Parkimine hotellis

Parkimine Double Tree hotelli garaazis on tasuta igale LEP külalisele, kes osaleb hotellis toimuvatel üritustel.

Hotelli parklast lahkumiseks on vaja parkimispääset, mida on võimalik saada LEP registratsiooni lauast. Kuna pääsmed on kehtivad konkreetsel kuupäeval, tuleb iga üritustest osavõtu päeval võtta uus parklapääse. Juhul, kui te lahkute ning soovite tagasi tulla samal päeval, palun võtke uus pääse LEP-i registratsioonist.

Hotellis ööbivate külaliste jaoks on garaazis parkimine tasuta. Teie võtmekaart võimaldab lahkuda parklast nii sagedasti kui vajate. Iga toa kohta võib registreerida mitu autot.