An Overview of the Origins and Development of the West Coast Estonian Days

Helmuth Kalmann

On the occasion of the 30th West Coast Estonian Days it seems fitting to provide an overview of the origins and development of the festival over the last 58 years in addition to providing data on the participation and leadership. In the second section we summarize the origins and activities of the West Coast Estonian League (WCEL/EOLL) itself, the broadest organization of Estonians on the coast.

The fact that the centers of Estonian life on the West Coast are separated by large distances was both a hindrance and a driving factor in the creation of the festival.  The founding of local Estonian societies, congregations, veterans clubs, etc., had laid a basis for organized local social activity in communities along the coast, but not much was initially accomplished in a broader ethnic effort because of the small number of Estonians scattered in communities separated by hundreds of miles. Something more had to be done— and thus was born the idea of organizing an event to encompass the entire West Coast.

Preliminary steps were taken when theater and sports enthusiasts from Los Angeles made a second visit to San Francisco on 25 October, l952.  The directors of the L.A. orchestra and theater, Eerik Laid and  Eduard Kikas, proposed the organization of a “California Estonians’ Summer Days.” To follow-up, the Los Angeles Estonian Society made a former proposal to the Estonian Society of San Francisco to arrange such a festival.  Under the leadership of their society chairman, John Ostrat, a five person delegation from San Francisco went to Los Angeles in early March, l953, for more detailed discussions.

In these discussions, it was decided to broaden the invitations to include the Estonians of Oregon and Washington, and instead of putting on a “California Estonians’ Summer Days”, it was decided to organize a “West Coast Estonian Days”.  San Francisco was chosen to be the initial host, with the festival scheduled for the three-day Labor Day weekend of 1953. The festival was repeated in Los Angeles two years later, in l955, and by l957, in Portland, it was clear that the West Coast days had become a tradition. In the coming years, the Estonian communities of Vancouver, B.C, and Seattle joined in organizing the event.

The idea that Estonians on the American West Coast should work more closely together had arisen earlier. In l952, the Estonian societies of Los Angeles and San Francisco had already met.  But a formal proposal was made by Arno Bender on 10 May, l954, when he was attending a board meeting of the San Francisco Estonian Society.  A. Bender stressed the need to give West Coast Estonians a secure status in the broader American Estonian community by developing cooperation among the coastal centers on a systematic basis. His views were extensively discussed, and in order to realize the vision, it was decided to convene a Conference of West Coast Estonians.

In response to invitations from John Ostrat, the president of the San Francisco Estonian Society, delegates from the Los Angeles, Fresno, Portland and San Francisco societies were identified. Portland was represented by Helmuth Kalmann, as President of the Portland Estonian Society. At the first meeting of the conference, 30 May, l954,  it was already evident that the Estonian organizations on the West Coast favored the idea of forming a league.  The preparation of an initial constitution was delegated to Arno Bender, of San Francisco, Helmuth Kalmann, of Portland, and Walter Niilus, of Los Angeles.

The second meeting of the conference, on the same day, with 18 delegates, marks the formal founding of the West Coast Estonian League (Eesti Organisatsioonide Liit Läänerannikul /EOLL). 8 organizations joined at the outset; within three months, another 5 organizations joined, raising the founders total to 13.

On basis of its constitution, the presidency and board of the league rotates on a twoyear basis among the five West Coast population centers (Los Angeles, San Francisco, Portland, Seattle, and Vancouver, B.C.).

The main assignment of the leadership is to prepare and to carry out the West Coast Estonian Days, so as to strengthen and publicize Estonian culture and to promote its survival. In addition, EOLL has participated in bringing together Estonian athletes by organizing sporting events, in preparing brochures and information sheets on Estonia and the situation there, and in participating in worldwide projects.

Over the last 58 years the league, EOLL,  has fulfilled its obligations quite adequately and survives as the oldest organization of Estonian émigrés.  EOLL now has 22 member organizations,

In l989 EOLL was incorporated in Oregon as a not-for-profit, ethnic cultural organization.  At the same time,  a separate EOLL“capital fund” was created to provide interest-free loans to finance the preparatory work in organizing the West Coast Estonian Days, and to cover possible deficits. This capital fund is

financed by surpluses from previous days, as governed by the bylaws.  The capital fund is managed by a board of three members selected from the Board of Elders (former presidents of the league). They are assisted by advisers selected from the several centers. The board and advisers are certified by the general assembly of the EOLL. Their mandates are for four years.

Lääneranniku Eesti Päevade algus

Helmuth Kalmann

Lääneranniku Eesti Päevade 30-nda juubeli-aastapäeva puhul tundub vägagi ajakohasena teile tutvustada ülevaatlikult ka Lääneranniku Eesti Päevade tekkimist ja selle arengut möödunud 58 aasta jooksul koos mõningate andmetega ka osavõtust ja juhtkonnast. Ülevaate teises osas pakume ülevaatliku kokkuvõtte ka läänekalda eestlaspere katuseorganisatsiooni – Eesti Organisatsioonide Liit Läänerannikul (EOLL) loomise ja tegevuse kohta.

Asjaolu, et Lääneranniku eestlaste keskused on üksteisest eraldatud suurte vahemaadega, oli raskendavaks, kuid kahtlemata ka tõukeandvaks teguriks Lääneranniku Eesti Päevade tekkeloos. Kaasmaalaste koondumine eesti seltside, koguduste, võitlejate ühingute, jne. ümber oli pannud küll aluse organiseeritud rahvuslikule tegevusele läänerannikul, kuid ulatuslikuma rahvustöö huvides ei suudetud palju korda saata eestlaste vähesuse tõttu sadade miilidega üksteisest lahutatud keskustes. Midagi tuli ette võtta – ja nii küpseski idee üleläänerannikuliste kokkutulekute korraldamiseks.

Selleks vajalikud eeldused loodi Los Angeles’i teatri- ja sportlaspere teistkordsel külaskäigul San Franciscosse 25. oktoobril 1952. aastal, mil L.A. orkestrijuht Eerik Laid ja näitejuht Eduard Kikas tõstatasid mõtte korraldada Kalifornia eestlaste suvepäevad. Selle tulemusena tegi L.A. Eesti Selts ametlikus korras ettepaneku S.F. Eesti Seltsile alustatud mõtte läbiviimiseks. S.F. Eesti Seltsi esimehe John Ostrat’i eestvedamisel sõitis viie liikmeline delegatsioon 1953. aasta märtsi algul Los Angelesse üksikasjalikemateks läbirääkimisteks.

Nõupidamisel laiendati kavatsetud kokkutuleku ulatust Oregoni ja Washingtoni osariigi eestlaste kaasatõmbamisega ning Kalifornia eestlaste suvepäeva asemel otsustati korraldada Lääneranniku Eestlaste Päevad. Asukohaks valiti San Francisco ja ajaks kolmepäevane Labor Day nädalalõpp 1953 a. 1955. aastal leidis üle läänerannikuline eestlaste kokkutulek kordamist Los Angeles’is ja 1957. aastal võidi Portlandis konstateerida, et Lääneranniku Eesti Päevad on kujunenud traditsiooniliseks suurürituseks. Edaspidiste aastatega liitusid selle ettevõtte korraldamiseks ka Vancouver, B.C. ja Seattle’i eestlaspere.

Idee eestlaste tihedamast koostööst Ameerika läänekaldal oli vast nii mõnegi eestlase mõttes juba 1952 aastal, mil Los Angeles’i ja San Francisco Eesti Seltsid tulid toime esimese keskustevahelise kohtumisega. Ametlikult aga tõstis selle küsimuse ülesse Arno Bender 10. mail 1954 a. mil ta viibis San Francisco Eesti Seltsi juhatuse koosolekul. A. Bender rõhutas vajadust ühendada eestlasi läänerannikul, arendada keskustevahelist koostööd organiseeritud kujul ja anda lääneranniku eestlastele kindel positsioon ameerika eestlaskonnas. Ettepanekut kaaluti koosolekul mitmekülgselt ning otsustati mõtte realiseerimiseks kokku kutsuda Lääneranniku Eestlaste Konverents.

San Francisco Eesti Seltsi esimehe John Ostat’i poolt välja saadetud konverentsi kutsele järgnesid Los Angelese, Fresno, Portlandi ja San Francisco eesti organisatsioonide esindajad. Portlandi esindajaks oli Portlandi Eesti Seltsi esimees Helmuth Kalmann. Konverentsi raames toimunud esimesel koosolekul 30. mail 1954 selgus, et Lääneranniku eesti organisatsioonid pooldasid Organisatsioonide Liidu asutamise mõtet. Liidu esialgset põhikirja volitati koostama Arno Bender – San Franciscost, Helmuth Kalmann – Portlandist ja Walter Niilus – Los Angeles’ist.

Teisest koosolekust samal päeval kujunes juba Eesti Organisatsioonide Liit Lääneranni- kul (EOLL) asutamiskoosolek 18 esindaja osavõtuga, kus 8 organisatsiooni teatasid, et nad astuvad EOLL liikmeks. Järgneva kolme kuu jooksul astusid EOLL liikmeks veel 5 organisatsiooni, tõstes asutajate liikmete arvu 13-le.

EOLL põhikirja alusel roteerub Liidu juhatuse asukoht kahe aastase vahemikuga viie läänekalda keskuse vahel (Los Angeles, San Francisco, Portland, Seattle ja Vancouver, B.C.).
Liidu juhatuse peaülesandeks on Lääneranniku Eesti Päevade ettevalmistamine ja edukas läbiviimine, et nende kaudu tugevndada ja tutvustada eestluse ja eesti rahvuskultuuri püsivust ja elujõudu. Selle kõrval on EOLL olnud kaastegev läänekalda eesti spordisõprade koondamisel ja spordimängude korraldamisel, Eestit ja selle olukorda tutvustavate broshüüride ja lendlehtede valmistasmisel, kui ka eestlaste ülemaailmsetest ettevõtetest osavõtus.

Möödunud 58 aasta jooksul on EOLL küllaltki edukalt täitnud temale asetatud ülesandeid ja jäänud tegutsema kui väliseestlaste vanim organisatsioon. EOLL koosseisu kuulub 22 liikmesorganisatsiooni.

1989 a. inkorporeeriti EOLL kui mitte tulutaotlev rahvuskultuuriline organisatsioon Oregoni osariigis. Samuti loodi Liidu juurde erifondina “EOLL Rahvuslik Sihtkapital”, milline võimaldab protsendivaba laenu Lääneranniku Eesti Päevade eeltööde läbiviimiseks ja võimaliku puudujäägi katmiseks. Sihtkapitali laekumised toimuvad LEP-de ülejäägist Liidu kodukorras ettenähtud alusel. Sihtkapitali haldab Liidu Vanematekogu koosseisust valitud kolmeliikmeline juhatus, keda abistab nõuandjana keskuste poolt valitud esindajad. Juhatuse ja nõukogu valimise kinnitab EOLL Üldkogu. Nende volitused kestavad neli aastat.

LEP 2011 Store

Available at the Festival

$10

$15 and $10 Kids

Kihnu Poisid

The folk band Kihnu Poisid was established in 1996 in Kihnu, a small island southwest of the mainland. The music group’s main aim is to restore old Kihnu sailor songs and bring these to their audience. “… the songs of the sea, the sailors and our brides who were left behind at the shore are particularly close to our hearts.”

In the past 15 years they have performed at all major Estonian folk festivals and have released two CD-s, which tell stories about the work and adventures of Kihnu sailors.

Ahto Nurk  and Virve Lääne

AHTO NURK and VIRVE LÄÄNE are representing the Tallinn singing club “Laulurõõm” (“ the Joy of Singing”), which was started 38 years ago by Ahto Nurk, who is still the leader of this club.

Ahto Nurk is the main conductor and producer of the Estonian Rahvamuusikapidu (Estonian Folk Music Festival), the main conductor of the Estonian Orchestra Director’s Folk Music Orchestra, an accordion teacher and a good accordion player himself.

Virve Lääne is the concertmaster and a conductor of the Estonian Orchestra Director’s Folk Music Orchestra, a teacher at Jõelähtme Music School and an accomplished violinist.

Together, they will offer a wide range of songs for the sing along club during the Estonian West Coast Days.

Guest Performers

Kihnu Poisid
The folk band Kihnu Poisid was established in 1996 in Kihnu, a small island southwest of the mainland. The music group’s main aim is to restore old Kihnu sailor songs and bring these to their audience. “… the songs of the sea, the sailors and our brides who were left behind at the shore are particularly close to our hearts.”
In the past 15 years they have performed at all major Estonian folk festivals and have released two CD-s, which tell stories about the work and adventures of Kihnu sailors.

 

“Kajakas”
Pärnu folk dance ensemble “Kajakas” was founded in 1951 and its current director is Rita Mändla. The ensemble is composed of 6 dance groups with dancers aged 12- 58. Of these six troupes, the advanced youth folk dance troupe will be coming to Portland.
“Kajakas” has performed in Europe, in Africa and also in America.  The dance group performs traditional Estonian folk dances, as well as theatrical and choreographed dance performances. 
 
◊ Ahto Nurk  and Virve Lääne
 

Külalisesinejad

◊ “Kajakas”
Pärnu rahvatantsuansambel “Kajakas” sai alguse 1951 aastal.  Ansambli juhiks on   Rita Mändla, kelle käe all käivad koos 6 tantsurühma, milles osalevad tantsijad vanuses 12-58.  Esinemas on käidud nii Euroopas, Aafrikas, kui ka Ameerikas.  Tantsitakse traditsioonilisi eesti rahvatantse, esitatud on ka teatraalseid tantsuetendusi.
Portlandi tuleb ansamblit esindama noorte edasijõudnute segarühm.
Kihnu Poisid

Kihnu Poisid on 1996. aastal Kihnust alguse saanud folkpunt. Muusikute põhiliseks eesmärgiks on vanade kihnu merelaulude taaselustamine ja kuulajateni toomine.  “…just meri, meremehed ja kaldale jäänud pruudid on meile eriti südamelähedased.”
15 aasta jooksul on Kihnu Poisid läbi käinud kõik Eesti suuremad folkfestivalid ning praeguseks on neil ilmunud kaks CD plaati, mis pajatavad põhiliselt Kihnu meremeeste töödest  ja seiklustest.

◊ Ahto Nurk and Virve Lääne

esindavad koos Tallina Lauluklubi “Laulurõõm”, mis loodi 38 aastat tagasi Ahto Nurk-a poolt, ja mille eest vedaja ta on siiamaani.

Ahto Nurk on üleriigilise Rahvamuusikapeo lavastaja ja peadirigent, Eesti Orkestrijuhtide Rahvamuusikaorkestri peadirigent, akordioni õpetaja ja hea akordionist.

Virve Lääne on Eesti Orkestrijuhtide Rahvamuusikaorkestri kontsertmeister ja dirigent, Jõelähtme Muuskakooli õpetaja ning osav viiulimängija.

Koos pakuvad nad Lääneranniku päevadel laias valikus ühislaulmist lauluklubi õhtutel.

Volunteers – Abilised

Members and friends of the Portland Estonian community are looking forward
to creating a memorable West Coast Estonian Days celebration. 
Come join us.
Volunteer your time.
Be part of our team.

Your memories of the 2011 festival will be even more vivid, knowing that we worked together to celebrate Estonian culture and freedom.

Portlandi Eesti laiendatud kogukond on alustanud ettevalmistusi, et saabuvad Lääneranniku Päevad oleks oleks meeldejäävad.
Tule ühine meiega!
Jaga oma oskusi ja mõtteid.
Ole osa meie meeskonnast.

Su elamused 2011. a. Päevadest on veelgi eredamad, kui tead, et oled andnud oma panuse Eesti kultuuri ja vabaduse tähistamiseks.

 More information/Lisateave:  tiinajohnston@lep2011.com  (Tiina Johnston)

  

EOLL Member Organizations – EOLL liikmesorganisatsioonid

Organisatsioon Kontakt Linn
LOS ANGELESE EESTI SELTS Jüri Tint Los Angeles
E.E.L.K. LOS ANGELESE
KOGUDUS
Heino Nurmberg La Quinta
LOS ANGELESE EESTI
NAISKLUBI
Asta Liivoja Cypress
LOS ANGELESE EESTI
SEGAKOOR
Edgar Kaskla Los Angeles
EESTI SENIORIDE KLUBI
LOS ANGELESES
Lembit Palm-Leis Carlsbad
SAN FRANCISCO EESTI
SELTS
Silver Stoltsen San Francisco
E.E.L.K. SAN FRANCISCO
KOGUDUS
Heino Valvur Lafayette
SAN FRANCISCO EESTI
SEENIORIDE KLUBI
Raya Himmist-Vincich Redwood City
PORTLAND EESTI SELTS Kalev Sepp Portland
E.E.L.K. PORTLANDI
KOGUDUS
Helmuth Kalmann Portland
PORTLAND EESTI VABADUSVÕITLEJATE ÜHING Mati Sööt Lake Oswego
PORTLANDI-TALLINNA SÕPRUSÜHING Kalle Merilo Lake Oswego
SEATTLE EESTI SELTS Kristi Urv Seattle
SEATTLE EESTI KOGUDUS Leo Hannibal Seattle
VANCOUVERI EESTI SELTS Toomas Pajur Vancouver
E.E.L.K. PEETRI KOGUDUS
VANCOUVERIS
Lembit Putsepp Vancouver
VANCOUVERI EESTI AP ÕIGEUSU KOGUDUS Jaak Selde Vancouver
EESTI KIRIKUFOND
VANCOUVERIS
Eva Vabasalu Vancouver
VANCOUVERI EESTI PENSIONÄRIDE ÜHING Edda Davis Vancouver
VANCOUVERI EESTI
KALEVALA NOORTEATER
Marje Suurkask Vancouver
EESTI KULTUURI ÜHING KANADAS Dr. Juta Kitching Vancouver
CALGARY EESTI SELTS Enn Tiislar Calgary

Avaaktus. Koorikontsert

Lääneranniku Eesti Päevade avaakatus ja kooride kontsert toimub
kolmapäeval, 3.augusti 2011 õhtul kell 19:00
St. Mary’s Academy
1615 SW 5th Avenue
Portland, Oregon 97201

Hotellist on lihtne jõuda esinemise koha juurde, kui kasutada sõitmiseks Light Rail “Max”.  “Max”peatub kohe Double Tree hotelli ees ning esinemise koha juures.

Mission Statement – Eesmärgid

 1. Celebrate Estonian heritage and culture with Estonians in the diaspora and friends of Estonians, hosted on the west coast of North America.
 2. Share Estonian heritage and culture with the city of Portland.
 3. Reach out to Estonian/American 3rd generation help with festival organization.
 4. Reach out to Estonians who have recently emigrated to the United States.
 5. Maximize the involvement of local Estonians/friends to help organize the festival.
 6. Increase our exposure in Estonia.
 7. Strive to keep festival attendance costs affordable.
 8. Use the English language at events where a significant number of attendees do not speak the Estonian language.
 1. Tähistada eesti päritolu ja kultuuri omapära eestlaste diasporaas ning meie sõpruskonnas Põhja Ameerika läänerannikul.
 2. Tutvustada eesti kultuuri pärandit Portlandi linnale.
 3. Kaasata kolmanda põlvkonna ameerika-eestlasi festivali korraldamisse.
 4. Tõmmata kaasa hiljuti USA-sse elama asunud eestlasi
 5. Maksimaalselt kaasata festivali organiseerimises kohalikku eestlaskonda ja meie sõpru.
 6. Suurendada lääneranniku eestlaskonna tegevuse kajastamist kodu Eestis.
 7. Hoida festivalil osalemise hind võimalikult taskukohane.
 8. Üritustel, milles suurem hulk osavõtjad ei valda eesti keelt kasutada inglise keelt.

Dokumentatsioon

LEP 2011 Contacts

Estonian League of the West Coast

Kalle Merilo
2611 Glenhaven Road
Lake Oswego, Oregon 97034  USA
(503) 260-4739

Board of Directors

Kalle Merilo Chairman
Tiina Johnston Assistant Chairman
Kalev Sepp Secretary
Erik Teose Treasurer
Triina Merilo Event Team
Toomas Palm Facility Liaison
Mark A. Petersen Performance Management
Krista Saul Event Team
Mati Sööt Event Team

Additional Contacts

Janne Sepp Schedule
Liina Teose Folk dance, invited performers coordinator
Kati Tamm Choral
Helve Kalmann Artistic Director Hõissa Tuljak!
Lonnie Cline Artistic Director Opening Ceremony
Erik Kilk Website
Mati Vaga Special meetings
Ingmar Saul Promotion
Elo Saar Sales and purchasing

Heritage Foundation – EOLL Rahvuslik sihtkapital

BOARD OF DIRECTORS  –   JUHATUS:

Esimees /Chairman- HELMUTH  KALMANN   PORTLAND
  BRUNO  LAAN                  LOS ANGELES
  EINO  MOKS                     SEATTLE

COUNCEL  –  NÕUKOGU:              

  DR. BORIS AUKSMANN LOS  ANGELES
  HEINO  JÕGIS SAN  FRANCISCO
  TOOMAS  NAPA SEATTLE
  IRENE  OLLJUM VANCOUVER, B.C.
  AUGUST  KOLLOM      + 2006 PORTLAND

Opening Ceremony and Choral Concert

The Opening Ceremony and Choral Concert will be held Wednesday evening, August 3, at 7:00 pm at St. Mary’s Academy in downtown Portland.

We will take Portland’s Light Rail “MAX” from the Double Tree Hotel to St Mary’s Academy.

Üritus plaanimisel

LEP 2011 juhatus ja komitee on alustanud festivali ettevalmistusega.
Täiendame veebilehte pidevalt uue informatsiooniga vastavalt sellele, kuidas Päevade planeerimine edeneb.

Teha on palju ja vabatahtlikud abilised on teretulnud.

Kui soovid  kaasa aidata Päevade läbiviimisele, võta ühendust kas e-maili kaudu või helista meie esindajale LEP kontaktide (Contacts) nimekirjas.

LEP 2011 suhtlusvõrgustikus (Facebook) on hea võimalus pakkuda välja ideid, esitada küsimusi ning hoida end asjadega kursis või lihtsalt tulla ja öelda “TERE”.

Alderbrook park

Lääneranniku Eesti Päevade Rahvapidu toimub neljapäeval 4.augustil 2011 Alderbrook pargis. Veedame üheskoos mõnusa pärastlõuna söögi ja seltskondliku tegevusega. Hotelli juurest viivad bussid kõik piknikule soovijad kohale.

Alderbrook Park asub Clark-i maakonna südames sidudes endas maakoha idüllilisuse, kui ka linna läheduse. Park asub Portlandist 45 min kagusel!

Oregonile sarnane lopsakas loodus koos sinava järve ja basseiniga loob sellest privaatsest looduspargist meisterlikult kujundatud vaba-aja veetmise pärli.

Alderbrook-i pargis leiad eest täismõõtmetega ujumisbasseini koos laste basseiniga, toreda minigolfi raja, pallimängu platsid, laste väljaku koos piraadilaeva ja labürindiga, rannariba kõige väiksematele ja valgustatud katuse alused puhkuseks vanematele.

2011. aasta Lääneranniku päevadele tulekul plaani kindlasti osa võtta neljapäevasest väljasõidust loodusesse, et taas kohtuda ning toredalt aega veeta sõprade seltsis.

Planning Underway

Planning for the festival is currently underway by the LEP 2011 Board of Directors and committees.  We will keep this website updated with the latest information as it becomes available.

We will start selling tickets and registration when things become finalized — expect late April 2011.

If you are interested in helping and volunteering, please e-mail or call any of the contacts for LEP 2011.  See What’s New for the latest news.  If you wish, you can post questions and comments online on our Questions and Comments? page.   Finally, please check out and join our LEP 2011 Facebook group.

Portland’s Light Rail “MAX”

Portland has a modern light rail system known as “MAX“. MAX’s Red Line runs from the airport directly to the DoubleTree Hotel. It will take about 20 minutes. At the airport you will find the MAX station near baggage claim on the lower level. Take MAX to the Lloyd Center/NE 11th Ave Station. The DoubleTree will be across the street.

MAX is a very easy, modern, clean system. Downtown rides are free, but to/from the airport tickets are $2.35 Adult, $1 Honored Citizen (65+), $1.50 Youth (7-17). Children 6 and under are free. There are maps and electronic signs at the stations and in each car.

Once you are at the hotel, MAX runs several lines (Red, Blue, and Green) from the hotel (Lloyd Center Station) to downtown Portland. These are all are in the Free Rail Zone. It is free to ride — all day, every day — from the DoubleTree to and from downtown Portland. Here is an excellent map.

Logo Contest - Sümboolika konkurss

Designs are Due March 15, 2010 !!

Get those creative juices flowing and help design the 2011 West Coast Estonian Festival logo. The logo will also appear on this website.  Download LEP 2011 Logo contest rules. Logo contest rules clarified. Estonian and English version are better aligned.

Laske kujundlikul meelel lennata ning aidake meid 2011. a Portlandi Lääneranniku Eesti Päevade logo kujundamisel. Logo aitab meil kujundada ka käesolevat websaiti. Tutvuge LEP 2011 Logo konkursi reeglitega. Inglise ja eesti keelsed versioonid on paremini ühtlustatud.

Logo konkurssi lõppeb 15.märtsil 2010 !!

Lääneranniku Lasterühm

Teretulemas Lääneranniku Eesti Päevadele!

Ootame väikeseid tantsijaid-lauljaid alates 5 eluaastatest osalema ühises lääneranniku lasterühmas. Lastel on võimalus esineda Laulu- ja tantsupeol “Hõissa Tuljak!”.

Laste tantsudeks valisime 2 folkloorsest tantsust ja ringmängust kokkupandud tantsusüit “Käi ümber küla ringi..”, mida tantsiti 2009 aasta Tantsupeol Eestis. Siin esitusele tulev on lihtsustatud, et õppimine läheks kiiremini ja oleks jõukohane ka väiksematele.
Tants Kirjeldus Muusika Video
Raabiku: esitab Portlandi lapsed Raabiku
(Youtube video)
Käi ümber küla (ringmäng): Ringmang KaiUmberKulaRingi Kai-ymber-kyla-ringi 
(Youtube video)
Näpupolka: Napupolka Napupolka Napupolka
(Youtube video)

Lauludest tuleb esitlusele 2 pala:

Laul Sõna ja noot Video link
Kui tuju on mõnus Kui tuju on Video Youtubis:
http://www.youtube.com/watch?v=REIJDXNvgDQ&feature=youtube_gdata_player
Tervitus laul    Laulu esitab Portlandi lapsed

Tingimused osalemiseks:

Lääneranniku Päevad on alati väga tiheda kavaga, mistõttu rohkem kui 1-2 proovi pole võimalik lastega teha. Seetõttuon vajalik, et laulud ja tantsud on enam-vähem selged.

Kindlasti peaved lapsed laval kandma rahvariideid. Rahvariiete juurde kuuluvad kas mustad kingad või pastlad. Tüdrukutel kindlasti (valged) sukapüksid ning peakate (pael, pärg vm.).

*  Vanus soovitavalt alates 5 eluaastast, kuna sellest vanusest julgetakse laval esineda ja olla koos uute lastega. Samas, kui laps on tragi ning tantsib kenasti koos emme-issi või vanema õe-vennaga, võib ka noorem olla.

*  Harjutused:
8/4/2011  11:00 am -12:00 pm Exhibit Hall (Hotel)
8/5/2011  11:30 am  – 1:00 pm  Exhibit Hall (Hotel)
                      3:00 pm                         Lloyd Center Ballroom (Hotel)

Kontakt:   jannesepp@lep2011.com

Ootame ühisesse tansturingi ja laulukoori –

Janne Sepp ja Helve Kalman

City of Portland

Maybe you’ve heard that the city of Portland, Oregon, has been proclaimed as North America’s “Best Big City,” according to Money magazine. One visit will explain why. Come take a first-hand look at the region’s natural beauty, its bustling local scene, our seasonally focused dining and our welcoming accommodations – much of which can be accessed via the region’s convenient and eco-friendly light-rail system. You’ll soon understand why so many visitors flock here year-round.

Kuld Lõvi Learning to Dance

Our very own Kuld Lõvi is learning how to dance. He hopes to be ready by next summer. It will be tough, but he thinks he’s up to the challenge.

Kuld Lõvi

Introducing Kuld Lõvi, the official LEP2011 mascot!
Our courageous lion invites you to the Festival.
We have many new and fun events to celebrate our Estonian heritage.

Saage tuttavaks LEP2011 ametliku maskotiga – Kuld Lõvi!
Vapper Kuld Lõvi kutsub kõiki festivalile.
Tähistame oma eesti päritolu läbi uute ja toredate ürituste.